Mededelingen

24-11-2019

PAK reglement

Nieuwe Statuten

Huishoudelijk reglement

 

26-06-2018 Bericht van Raad van Beheer

Geachte leden,

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: de AVG) van kracht
geworden. Dat de nieuwe privacy regelgeving gevolgen voor uw vereniging zou hebben,
realiseerden we ons terdege. Wij hebben een plan gemaakt over hoe wij u konden helpen met
het voldoen aan deze nieuwe regelgeving. In de Raadar van december 2017 hebben we de AVG
onder uw aandacht gebracht. In de Raadar van april 2018 hebben we weer een item benut aan
de AVG en u daarin onder andere meegedeeld dat wij met een gespecialiseerde stichting in
gesprek waren, die u goed kon bijstaan om te voldoen aan de nieuwe privacy regelgeving.

Op 3 mei 2018 bent u via een mailing in kennis gesteld van ons contact met de Stichting AVG
voor Verenigingen en hoe u zich bij deze stichting kon aansluiten. De Raad van Beheer heeft
voor deze stichting gekozen omdat een groot aantal grote landelijk bekende verenigingen
ook bij deze stichting is aangesloten. Maar bovenal hebben we voor deze stichting gekozen
omdat het doorlopen van het 15-stappenplan u op een relatief eenvoudige manier laat voldoen
aan de gestelde eisen uit de nieuwe privacy regelgeving.

Hieronder zullen wij ingaan op veel voorkomende vragen. Mochten wij nieuwe specifieke
kynologische vragen ontvangen betreffende de AVG dan zullen wij deze met u blijven delen.

Antwoorden op een aantal voorkomende vragen.

  • NAW-gegevens in een catalogus en inschrijvingen

Op grond van het KR (artikel IV.17 KR) kan een hond alleen voor een expositie worden
ingeschreven als het daarvoor bedoelde document volledig is ingevuld. Door in te schrijven
aanvaardt de exposant onze rechtsmacht. Artikel IV.26 van het KR somt de gegevens op
die in ieder geval moeten worden opgenomen in een catalogus. Dat zijn: De namen van
de leden van het bestuur van de organisatie en van de eventuele gedelegeerde van
de Raad van Beheer, de namen van de honden met hun Nederlandse of buitenlandse
registratiekenmerk, hun titels, hun geboortedatum, de naam van de fokker, de namen van
de ouderdieren en de naam van de eigenaar, NAW-gegevens van de exposanten en de
namen van de keurmeesters. Tevens het publiceren van de digitale kampioenschapsdiploma’s
op onze website van de RvB vallen hieronder deze vloeien voort uit de aanvaarding van de
rechtsmacht en uitvoering door de RvB. De grondslag voor het opnemen van deze gegevens
is een overeenkomst. Dit is dus toegestaan.

  • Mogen foto’s van evenementen worden gebruikt (ook als er minderjarigen opstaan)?

Als iemand herkenbaar in beeld is (minderjarigen zowel als volwassenen) mag men zonder 
toestemming de foto niet publiceren. In de algemene voorwaarden van een evenement kan
een toestemmingsbepaling worden opgenomen waarin deelnemers akkoord gaan met het
maken en gebruiken van fotomateriaal. Is zo een toestemmingsbepaling niet opgenomen
dan kan bij de ingang mee worden medegedeeld dat er tijdens het evenement foto’s
gemaakt worden.  Een spreker zou het ook aan het begin van zijn speech kunnen meedelen.
Geeft iemand aan bezwaar te hebben met het publiceren van zijn foto, dan moet hiermee
rekening worden gehouden. Van personen onder de 16 jaar moet expliciete toestemming
van een ouder of een wettelijke vertegenwoordiger zijn ontvangen.
Toestemming van het kind is niet voldoende.

  • Het jaarlijks insturen van de ledenlijst naar de Raad van Beheer.

Artikel 10 van het HR bepaalt dat een vereniging jaarlijks een ledenlijst moet toesturen.
De wettelijke grondslag is hier de uitvoering van een overeenkomst in combinatie meteen
gerechtvaardigd belang.Dit is dus toegestaan.

  • Verwerken van uitslagen van screeningsonderzoeken.

Een hond valt niet onder de bescherming van de AVG. 
De gegevens van de hond kunnen daarom worden gepubliceerd.

  • Het publiceren van dekkingen en nestjes op de website  of in het clubblad van een vereniging.

De fokker en de rasvereniging kunnen overeengekomen zijn dat de fokker de rasvereniging op
de hoogte houdt van dekkingen en nestjes. En dat deze informatie wordt gepubliceerd.
De fokker levert deze gegevens aan om aan zijn verplichting aan de rasvereniging te voldoen.
Publicatie is dan de uitvoering van een overeenkomst. Dit is dus toegestaan.

  • Het publiceren van beschikbare dekreuen.

De eigenaar van de dekreu levert de gegevens aan met als doel om ze te publiceren.
Dat de gegevens gepubliceerd worden moet wel bij de fokker bekend zijn. De wettelijke grondslag
voor het publiceren is de toestemming van de fokker. Dit is dus toegestaan. Trekt de fokker om
wat voor reden dan ook zijn toestemming in, dan moeten de gepubliceerde gegevens worden verwijderd.

Heeft u nog vragen en of opmerkingen over de AVG dan is onze juridische afdeling u gaarne van dienst.
Wij zullen u met vaste regelmaat blijven informeren omtrent de ontwikkelingen rondom
deze nieuwe wetgeving.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

Roelof Nuberg | secretaris

……………………………………………………………….
Raad van Beheer  -  houden van honden
T 020 664 44 71 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | www.houdenvanhonden.nl

17-07-2015, bericht commisaris africhting (gewijzigd op 25-03-2018 door webmaster)

AANVRAAG EXAMEN:

*Africhtingskeurmeester bellen en een datum vastleggen/afspreken.

*Examennummer bij de VDH aanvragen.
    -Ga naar site VDH www.duitseherder.nl
    -Klik op LEDEN
    -Klik vervolgens op DOWNLOADS
    -Klik vervolgens onder de E op examen en wedstrijden aanvraagformulier
    -Vul het bovenste gedeelte van dit formulier in.
    -Stuur vervolgens het formulier als wordbestand naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

*De Commissaris Africhting vult het tweede gedeelte in en stuurt het formulier door naar de VDH.

*Binnen enkele dagen ontvangt u van de VDH een examennummer (derde gedeelte) wat op het
  volgende aanvraagformulier ingevuld moet worden.  

*Daarna africhtingskeurmeester schriftelijk aanvragen.
   -Ga naar site van Raad van Beheer www.houdenvanhonden.nl
   -Log in (je moet je hiervoor inloggen/aanmelden als bestuurslid)
   -Klik op Commisie werkhonden en bevestigingsformulier en keurmeesters
   -Klik op de naam van de africhtingskeurmeester die u telefonisch uitgenodigd heeft.
   -Vul het formulier in en stuur het formulier als wordbestand op naar de desbetreffende keurmeester.

*De africhtingskeurmeester mailt dit formulier retour aan de aanvrager met een cc aan de CWH.

*Daarna wordt het examen op de evenementenkalender van de CWH geplaatst.
  Het examen mag alleen plaats vinden wanneer het ook daadwerkelijk op deze site geplaatst is.

Commissaris Africhting Gelderland

A. Hop

 
  • Apport
  • Fokker1